Hvem er vi

22B Kontaktsenter driver forebyggende arbeid blant unge i Trondheim sentrum. Målgruppen er ungdom i alderen 15–23 år. Tiltaket består av miljøarbeid, generelt oppfølgingsarbeid, aktivitets- og arbeidstrening. Kontor og treffsted ligger sentralt plassert i bykjernen i Trondheim, mens arbeidstreningsarenaen ligger på Sørum gård, 11 km sør for sentrum. 

22B Kontaktsenter har som intensjon å bidra med tid, omsorg og tilstedeværelse, redusere negativ utvikling i forhold til rus og kriminalitet, samt å legge til rette for sunn endring og en bedre hverdag for den enkelte ungdom.

Siden 2019 omfatter arbeidet også et flerkulturelt treffsted, 22B Kafé, i lokalene i sentrum. Og våren 2020 inviterte Lager11, Kjeldsberg Eiendom AS, oss med på å drifte matboden Sesam Stasjonen, som er en flerkulturell arbeidspraksisarena lokalisert på Sluppen. 

22B Kontaktsenter eies av Salem Menighet i Trondheim, og har et formalisert samarbeid med Trondheim kommune og Trondheim Torg kjøpesenter (DnB Eiendom).

Tiltaket ble utviklet og iverksatt gjennom et forprosjekt fra november 2004 til våren 2006. Navnet ”22B” stammer fra Salem Menighets adresse i Prinsens gate 22 b som også er naboen til Trondheim Torg. Salem Menighet startet prosjektet med bakgrunn i et stort innslag av barn og unge som oppholdt seg på og rundt kjøpesenteret. Mange av dem befant seg i en negativ utvikling i forhold til skolegang, rus og kriminalitet. I løpet av våren 2006 ble det inngått et formalisert samarbeid med Trondheim kommune og Trondheim Torg  kjøpesenter.

Verdier, arbeidsmetode og faglig forankring for 22B Kontaktsenter er:

  • Verdighet: Alle skal oppleve å bli møtt og bekreftet som verdifulle mennesker. Ingen skal oppleve seg nedverdiget.
  • Anerkjennelse: Anerkjenne den enkelte for den de er, og gi positive og tydelige bekreftelser på ressurser og sterke sider
  • Omsorg og tid: Gi våre brukere en opplevelse av ekte/personlig omsorg og av å bli satt av tid til.
  • Håp og tro: Opprettholde håpet og troen på positiv endring uavhengig av utgangspunkt og livssituasjon.
  • Arbeidsmetode: Langsiktig og tett oppfølging er det som ser ut til å ha best effekt. For 22B betyr dette at vi knytter til oss ungdommer som vi er mye sammen med, og som får mye oppfølging over lang tid. Det å ha trygge voksenpersoner som er der på daglig basis over tid, vil ofte være med på å stabilisere og legge grunnlag for endring. Det er viktig å ha fokus på flere arenaer samtidig. De tre hovedarenaene er hjem, skole/arbeid og fritid. Det som skjer på en arena vil påvirke de andre. Når et og samme tiltak jobber samtidig med disse områdene er sjansen for å lykkes er større. Hele hverdagen til den enkelte ungdom blir vårt arbeidsfelt. Endring skjer gjennom anerkjennelse, bekreftelse og oppmuntring, ikke pekefingerpedagogikk. Gjentagende positive bekreftelser hos den enkelte vil skape en positiv endringsvilje.

Her finner du en oversikt over hvem som jobber på 22B Kontaktsenter: Ansatte