Arbeidstrening

Som en del av oppfølgingstilbudet til ungdom tilbyr vi arbeidstrening. For enkelte handler det om å ha en tid hvor man får muligheten til å mestre en mest mulig normal hverdag. For andre handler det om å ha en alternativ skolehverdag, hvor 22B Kontaktsenter er i tett samarbeid med den aktuelle videregående skolen.

Det meste av arbeidstreningen skjer på Sørum gård, som 22B Kontaktsenter har en leieavtale med. Type arbeid som utføres her er vedhogst, reparasjoner og vedlikehold, renovering som snekring og maling, gressklipping og snømåking mm.

Arbeidstreningen skal være en positiv mestringsarena, som på sikt bygger opp motivasjon til å fullføre skolegang, eller søke seg ut i det ordinære arbeidslivet.